جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۲۲
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی:
ماده ۳۳

دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کارشناسی ناپیوسته ۱ نیمسال و برای کارشناسی پیوسته ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره: مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

 

ماده ۳۴
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به وی ابلاغ کند.
تذکر: دانشجو در نیمسالی که از مرخصی استفاده می نماید موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را بپردازد.

 

انصراف از تحصیل:
ماده ۳۵
ترک تحصیل بدون اجازه دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزء مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 

 

ماده ۳۶
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره ۱: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصره ۲: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت وقبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط است.
تذکر: در صورتی که دانشجویی از تحصیل منصرف شود موظف است علاوه بر تسویه حساب کلیه نیمسال های تحصیلی که مشغول به تحصیل آن بوده است، هزینه انصراف معادل شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال رابپردازد.

 

Template Design:Dima Group