برگزاری کنفرانس ملی رهیافت های نو

دانشگاه میعاد با برگزاری کنفرانس ملی در بین رشته های عمران ، معماری ، برق ، کامپیوتر ، مدیریت و حسابداری قد در افزایش فعالیت بین دانشجویان خود و کشف استعداد میان آن ها می باشد.مقاله ها از طریق سامانه مدیریت کنفرانس پذیرفته می شوند:

  1. کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری
  2. کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
  3. کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری