دانشگاه میعاد Image Header Miaad

عنوان مطلب : ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح دارای میان قاب بنایی با در نظر گرفتن منحنی های شکنندگی

دانشگاه میعاد

ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح دارای میان قاب بنایی با در نظر گرفتن منحنی های شکنندگی

  نویسندگان جمال حسنی نالوسی   سعید تاریوردیلو چکیده معمولاً منحنی های شکنندگی برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما آن چه در تعیین آسیب پذیری لرزه ای اهمیت دارد، تعریف معیارهای خرابی می باشد که احتمال فراگذشت از این معیارهای خرابی مبنای تحلیل احتمالاتی است. در این مطالعه سه تیپ ساختمان بتن آرمه (بتن مسلح) با تعداد طبقات 3، 5 و 8 بصورت سه بعدی با سیستم سازه ای قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط بدون اثر میان قاب ، وبا در نظر گرفتن اثر میان قاب و با لحاظ نمودن ضعف سازه ای بتن ...

برچسب‌ها, , , 

نویسندگان
جمال حسنی نالوسی   سعید تاریوردیلو
چکیده
معمولاً منحنی های شکنندگی برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما آن چه در تعیین آسیب پذیری لرزه ای اهمیت دارد، تعریف معیارهای خرابی می باشد که احتمال فراگذشت از این معیارهای خرابی مبنای تحلیل احتمالاتی است. در این مطالعه سه تیپ ساختمان بتن آرمه (بتن مسلح) با تعداد طبقات ۳، ۵ و ۸ بصورت سه بعدی با سیستم سازه ای قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط بدون اثر میان قاب ،

وبا در نظر گرفتن اثر میان قاب و با لحاظ نمودن ضعف سازه ای بتن (شامل مقاومت کم بتن) در آن ها مطابق با استاندارد۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده و تحت اثر ۲۰ شتابنگاشت حوزه دور از گسل در نرم افزار اپنسیس تحلیل شدند.

در نهایت منحنی های شکنندگی سازه های مذکور به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده (IDA) محاسبه گردیده و ترسیم شدند. نتایج حاکی از نقش مؤثر میان قاب ها در کاهش سختی جانبی ساختمان ها حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده که متناسب با ارتفاع ساختمان و افزایش آسیب پذیری سازه هایی که دارای ضعف سازه ای هستند می باشد.
افزایش آسیب پذیری سازه هایی که دارای ضعف سازه ای هستند می باشد.افزایش آسیب پذیری سازه هایی که دارای ضعف سازه ای هستند می باشد.

عنوان مقاله
Seismic assessment of buildings of reinforced concrete frame of the building by taking curves
نویسندگان
jamal hasani naloosi1؛ Saiid Tariverdilou2
۱university urmia
۲Professor, Civil Engineering Department, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده
Seismic assessment of buildings of reinforced concrete frame of the building by taking curves
Fragility curves are usually used to determine the vulnerability of structures. But defining failure criteria is of great importance in seismic vulnerability which probability of exceeding from these failure criteria is considered as the basis of probabilistic analysis.
In the present study, three types of 3D reinforced concrete constructions having 3, 5 & 8 floors with reinforced concrete moment resisting framed structural system having medium formability with and without the effect of infill considering structural failure concrete (including low-strength concrete) are analyzed using accelerogram (far source) using Open Sees software(Open System for Earthquake Engineering Simulation) according to Standard 2800-4th edition (1) and chapter 9 of National Building Regulations(2). failure criteria is considered as the basis of probabilistic analysis.
Finally fragility curves of the above-mentioned structures calculated and drawn using Nonlinear Incremental Dynamic Analysis (IDA). The results showed that infill has an effective role in decreasing lateral stiffness of buildings as much as 20 to 40 percent in proportion to building height and increasing vulnerability of structures having structural failure. Finally fragility curves of the above-mentioned structures calculated and drawn using Nonlinear Incremental Dynamic Analysis (IDA).
structures calculated and drawn using Nonlinear Incremental Dynamic Analysis (IDA).
structures calculated and drawn using Nonlinear Incremental Dynamic Analysis (IDA).

 
Image Footer MiaadImage Footer Miaad

تمام حقوق اين سايت متعلق است به دانشگاه ميعاد

طراحان:برنامه نويسي دانشگاه ميعاد