قابل توجه دانشجویان آقای کاظم نصیری چیانه

دانشجویانی که روز شنبه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۳ با آقای کاظم نصیری چیانه کلاس دارند توجه فرمایند که همه کلاسهای این استاد لغو و به روز دیگری موکول شده است.