قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸_۹۷ از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ به واحد آموزش مراجعه نمایید.