زمانبندی امتحانات روز چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵

زمانبندی امتحانات روز چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۸۳ اقتصاد ۲ (کلان) ئاسو اسماعیل پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۲ ۹۷۲ ۱۰۲۰۵ مبانی مهندسی نرم افزار سیامک اهتمام ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار
کامپیوتر)
۳ ۹۷۲ ۱۰۱۵۰ زبان تخصصی ۲ سامرند خوشبخت ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۱۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی حسابداری)
۴ ۹۷۲ ۱۰۱۵۱ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری پدرام خسروی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی حسابداری)
۵ ۹۷۲ ۱۰۱۹۵ زبان ماشین و اسمبلی رحیم کریم زاده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۱۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۶ ۹۷۲ ۱۱۴۴۱ شناخت صنایع دستی ایران —- ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۱۴۱ یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پوسته
(تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۰۵۳ مبانی دیجیتال دکتر حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۱۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک – برق صنعتی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۵۹ رله و حفاظت سینا امیری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۱۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک – برق صنعتی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۵۳۲ مکانیک سیالات دکتر حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۱۰ کاردانی پیوسته مکانیک
(خودرو – مکانیک خودرو)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۵۲۶ تکنولوژی و کارگاه گرافیک ۳ نگار رضوانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پوسته
(گرافیک -گرافیک)
۱۲ ۹۷۲ ۱۱۴۶۳ تکنولوژی و کارگاه گرافیک ۱ مدیر گروه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پوسته
(گرافیک -گرافیک)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۴۷۴ بازاریابی و ارتباطات نسرین رشاد ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی نا پوسته
(علمی کاربردی گرافیک-تصویر سازی)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۰۰۷ زبان تخصصی دکتر حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۰۱۱ مدارهای جریان متناوب دکتر حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۰۲۴ طراحی خطوط انتقال و پروژه دکتر حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۲۶۵ حقوق جزای عمومی ۱ مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۲۸۲ حقوق سازمانهای بین المللی سید سجاد صالحی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۳۰۹ ادله اثبات دعوی کاظم نصیری چیانه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۳۷۷ هندسه ترسیمی خالید امینی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پوسته
(نقشه کشی معماری – معماری)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۳۵۵ مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری سامرند متقی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه برداری)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۳۶۱ اصول GIS سامرند متقی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه برداری)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۲۲۶ ادبیات کودکان حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۲۴ ۹۷۲ ۱۰۰۸۰ علفهای هرز و کنترل آنها کاوه تردست ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی  – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۵ ۹۷۲ ۱۰۰۹۴ زراعت گیاهان صنعتی پریسا عبدالله پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی  – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۶ ۹۷۲ ۱۰۰۶۷ خاک شناسی عمومی پریسا عبدالله پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی)
۲۷ ۹۷۲ ۱۰۰۷۵ بیاریهای مهم گیاهان سبزی،جالیز، زینتی و جنگلی علی شهاب پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی)