سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۳
اسلایدر ۷ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

زمانبندی امتحانات روز چهار شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹

زمانبندی امتحانات روز چهار شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۱۸۰۲ تحقیق در عملیات آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی (کاردان فنی
صنایع-ایمنی صنعتی)
۲ ۹۷۲ ۱۰۵۵۵ مبانی مدیریت اسلامی و
الگو های آن
محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت صنعتی)
۳ ۹۷۲ ۱۱۴۴۲ تاریخ و فرهنگ ایران —- ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۱۴۷ ریاض عمومی ۱ مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۵ ۹۷۲ ۱۰۱۴۸ ریاض عمومی ۱ دکترسارا اسلامیان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۶ ۹۷۲ ۱۰۱۲۷ سنجش و اندازه گیری در
تربیت بدنی
منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۰۳۳ معارف اسلامی ۱ توران حسن پوراقدم ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک- برق صنعتی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۰۳۴ معارف اسلامی ۱ سنور خیاطی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک- برق صنعتی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۵۱ روانشناسی فنی خدیجه حسن پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردان پیوسته
(الکتروتکنیک- برق صنعتی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۵۳۸ اجزای ماشین محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(مکانیک خودرو-مکانیک خودرو)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۴۵۸ تصویر سازی شعر و متن نگار رضوانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی
کاربردی گرافیک-تصویرسازی)
۱۲ ۹۷۲ ۹۹۹۵ متون اسلامی (آموزش زبان
عربی)
توران حسن پوراقدم ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناس ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه‌های انتقال و توزیع)
۱۳ ۹۷۲ ۹۹۹۶ متون اسلامی (آموزش زبان
عربی)
سنور خیاطی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناس ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه‌های انتقال و توزیع)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۰۰۸ مقررات نگهداری و بهره
برداری از شبکه‌ها
سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناس ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه‌های انتقال و توزیع)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۰۱۷ فشار قوی و عایقها سینا امیری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناس ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه‌های انتقال و توزیع)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۲۸۰ کیفرشناسی صارم دیده بان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۳۰۱ متون فقه ۴ شادی نادری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۳۰۳ قواعد فقه ۱ معصومه قادری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۲۳۸ درک و بیان معماری ۲ سردار مولانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری-معماری)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۲۳۴ تنظیم شرایط محیطی ۱ امید محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری-معماری)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۴۷۰ متره و برآورد امید محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری-معماری)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۳۵۷ ریاض کاربردی مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندس تکنولوژی نقشه برداری)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۰۸۴ آفات گیاهان زراعی علی شهاب پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۴ ۹۷۲ ۱۰۰۹۲ رابطه آب و خاک گیاه مسعود حق شناس ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۵ ۹۷۲ ۱۰۰۷۶ آفات مهم گیاهان زراعی و
باغی
عی شهاب پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی)

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۶۷ حقوق تجارت شادی نادری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۲ ۹۷۲ ۱۰۳۴۶ کارآفرینی و پروژه محمد اعزازی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۳ ۹۷۲ ۱۰۳۴۹ تحلیل مقدماتی سازه ها مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۴ ۹۷۲ ۱۰۲۳۴ طراحی آموزش حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۱۶۰ مباحث جاری در حسابداری محسن ادیبان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی –
کاربردی حسابداری)
۶ ۹۷۲ ۱۰۲۰۳ مهندسی اینترنت عیسی مالکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۷ ۹۷۲ ۱۰۱۸۷ حسابداری صنعتی ۱ سامرند خوشبخت ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۸ ۹۷۲ ۱۰۱۸۸ اصول ومبانی تنظیم بودجه
دولتی
محمد سیدمحمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۹ ۹۷۲ ۱۰۵۵۱ کنترل پروژه آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت صنعتی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۱۴۴۳ برنامه ریزی توسعه جهانگردی آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۳۱۵ تاریخ معماری و ساختمان امید محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۳۲۷ اجزاء ساختمان احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۳۲۹ تولید صنعتی ساختمان احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۰۳۱ زبان خارجی حسین نصیری چیانه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۰۳۲ زبان خارجی آرش شهابی دهبکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۵۱۷ شناخت هنر گرافیک ۲ ثریا مام قادری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک -گرافیک)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۴۸۲ خواندن و درک مفاهیم زبان
انگلیسی
شادی محمدصالحیان
پیرمرد
۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی
کاربردی رافیک-تصویر سازی)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۲۷۰ حقوق بین الملل عمومی ۱ مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۲۱۹ روان شناسی عمومی نیلوفر عزیزی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۲۵۲ کاربرد نرم افزارهای ترسیمی سنبل فرجی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی –
کاربردی معماری)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۰۷۲ نماتود شناسی محمدمهدی یوسفی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی)

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۴۹۷ اجزای ماشین ، موتورها و
کارگاه
سیامند محمدکریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی (کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان)
۲ ۹۷۲ ۱۱۸۰۱ ایمنی ساختمان و معدن محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی (کاردان فنی
صنایع-ایمنی صنعتی)
۳ ۹۷۲ ۱۰۱۵۶ پول و ارز بانکداری ئاسو اسماعیل پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی (حسابداری)
۴ ۹۷۲ ۱۰۷۲۶ طرح ریزی ، تعمیرات
ونگهداری
آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت صنعتی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۵۴۰ اقتصاد جهانگردی —- ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۱۲۶ روانشناسی کودک و نوجوان سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوست
(تربیت بدنی- تربیت بدنی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۰۳۸ زبان فارسی دکتر عزیز الیاسی پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۰۳۹ زبان فارسی سیما شکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۵۲ کنترل صنعتی خدیجه حسن پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۵۳۰ کار آفرینی و پروژه فائزه عزیزی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک -گرافیک)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۴۸۷ تصویر سازی جراید نگار رضوانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی کاربردی گرافیک-تصویرسازی)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۱۰۰ مبانی روانی اجتماعی در
ورزش
سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۰۱۴ تاسیسات الکتریکی و پروژه خدیجه حسن پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۲۷۸ حقوق بین المل عمومی ۲ مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۲۸۹ آئین دادرسی کیفری ۱ مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۲۴۹ روستا ۱ سنبل فرجی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (نقشه کشی
معماری – معماری)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۳۵۳ مدیریت در نقشه برداری مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه
برداری)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۳۵۸ فیزیک کاربردی مژگان قزلی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه
برداری)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۰۸۱ حاصلخیزی خاک لاله محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۰۹۰ زراعت غلات لاله محمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۰۶۶ طرح آزمایشات کشاورزی مسعود حق شناس ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی)

زمانبندی امتحانات روز یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶

زمانبندی امتحانات روز یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۲۱۰ سیستم عامل ۲ دیاکو گشتاسبی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار کامپیوتر)
۲ ۹۷۲ ۱۰۳۳۸ آشنایی با مبانی نظری معماری و پروژه شاهرخ حسامی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۳ ۹۷۲

۱۰۳۴۸

آیین نامه های ساختمانی سیامند محمدکریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۴ ۹۷۲ ۱۰۲۳۲ شیوه ی مطالعه و کتاب
خوانی
حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۵ ۹۷۲ ۱۱۴۸۴ آموزش علوم تجربی در دوره
ی ابتدایی
حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۶ ۹۷۲ ۱۱۴۸۶ آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ی ابتدایی حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۷ ۹۷۲ ۱۱۴۸۷ زبان تخصصی ( متون تخصصی در آموزش و
پرورش ابتدایی )
حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۲۰۱ معماری کامپیوتر یونس رحمانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۹ ۹۷۲ ۱۰۱۸۶ رشد و توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی
محمد سیدمحمدی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۷۲۵ سیستم های اطلاعاتی
مدیریت
آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت صنعتی)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۵۴۷ ارزیابی طرح های گردشگری —- ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۳۱۷ ایمنی کارگاه احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۳ ۹۷۲ ۱۱۵۱۶ ساختمان های فو لادی احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۰۴۰ اخلاق و تربیت اسلامی توران حسن پوراقدم ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۰۴۱ اخلاق و تربیت اسلامی سنور خیا ی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۴۷۵ تکنیکهای عکاسی مظهر اسراری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی
کاربردی گرافیک – تصویر سازی)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۱۱۹ روانشناسی ورزشی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۱۸ ۹۷۲ ۹۹۹۹ معارف اسلامی ۲ توران حسن پوراقدم ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۰۰۰ معارف اسلامی ۲ سنور خیاطی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۲۴۲ عناصر و جزئیات ساختمانی ۱ خالید امینی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (نقشه کشی
معماری – معماری)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۰۷۴ کنه شناسی نریمان معرو پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی)

بازدید گروه‌ عمران و نقشه‌برداری و معماری از سد خاکی مهاباد و اجزای آن

تماس با ما

آذربایجان غربی : 3116

سایر اسـتان ها : 3116 –044

کد پستی : 59141673635

مهاباد | خیابان محمد قاضی | خیابان مردوخ | ساختمان میعاد

تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group