بازدید گروه‌ عمران و نقشه‌برداری و معماری از سد خاکی مهاباد و اجزای آن