سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۵۵
اسلایدر ۷ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

زمانبندی امتحانات روز شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵

زمانبندی امتحانات روز شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۰۲۹ زبان پیش حسین نصیری چیانه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی (کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان)
۲ ۹۷۲ ۱۰۰۳۰ زبان پیش آرش شهابی دهبکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی (کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان)
۳ ۹۷۲ ۱۰۴۹۸ ایمنی و بهداشت سیامند محمدکریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی (کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان)
۴ ۹۷۲ ۱۱۷۹۸ آزمایشگاه ایمنی محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی (کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۲۳۰ طراحی و مطالعه‌ی مسائل
یادگیری وآموزش
حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش و پرورش ابتدایی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۱۵۵ امور مالی بین المللی دلنیا مختاری فر ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی – کاربردی حسابداری)
۷ ۹۷۲ ۱۰۵۴۹ زبان تخصصی ۳ و ۴ آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مدیریت صنعتی)
۸ ۹۷۲ ۱۱۴۴۵ آشنایی با موزه های ایران —- ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مدیریت جهانگردی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۱۴۰ زبان تخصصی منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۰۴۳ فیزیک الکتریسیته و
مغناطیس
مژگان قزلی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۰۶۳ مبانی سیستم های قدرت سینا امیری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۵۱۴ کارگاه صفحه آرایی نگار رضوانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (گرافیک – گرافیک)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۵۲۵ طراحی تحلیلی فائزه عزیزی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (گرافیک – گرافیک)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۴۸۴ تصویر سازی کتابهای درسی ابراهیم معروفی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی
کاربردی گرافیک – تصویر
سازی)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۱۰۶ غواصی هادی گورکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۱۰۷ غواصی نگین رحیمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۱۱۰ پنجگانه دریایی کاوه بتوراک ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۱۱۱ پنجگانه دریایی سیده شیدا عزیزی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۱۱۶ نجات غریق هادی گورکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۱۱۷ نجات غریق نگین رحیمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۲۱ ۹۷۲ ۹۹۹۷ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن توران حسن پوراقدم ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۲۲ ۹۷۲ ۹۹۹۸ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن سنور خیاطی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۰۱۵ بررسی سیستم های قدرت ۱ سینا امیری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق _ شبکه های انتقال و توزیع)
۲۴ ۹۷۲ ۱۰۲۷۱ حقوق اساسی ۲ فایقه چلبی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۵ ۹۷۲ ۱۰۲۸۵ حقوق بانکی شادی نادری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۶ ۹۷۲ ۱۰۲۹۴ اصول روابط بین الملل مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۷ ۹۷۲ ۱۰۳۰۰ آئین دادرسی مدنی ۱ شادی نادری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۸ ۹۷۲ ۱۰۲۴۵ طراحی معماری داخلی حامد مناف پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (نقشه کشی
معماری – معماری)
۲۹ ۹۷۲ ۱۰۲۲۲ مدیریت عمومی محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۳۰ ۹۷۲ ۱۰۰۷۸ گیاه شناسی علی شهاب پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۰۴ قایقرانی رزمی منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۰۵ قایقرانی رزمی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۳ ۹۷۲ ۱۰۱۲۰ پنج گانه انتظامی منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۱۲۱ پنج گانه انتظامی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۱۲ اسکی نظامی کیوان کریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۱۳ اسکی نظامی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۳ ۹۷۲ ۱۰۱۱۴ اتومبیل وموتورسواری هادی گورکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۱۱۵ اتومبیل وموتورسواری نگین رحیمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)

زمانبندی امتحانات روز جمعه ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰

زمانبندی امتحانات روز جمعه ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۳۲ بسکتبال ۲ هادی گورکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۲ ۹۷۲ ۱۰۰۰۲ تربیت بدنی ۲ هادی گورکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)
۳ ۹۷۲ ۱۰۰۰۳ تربیت بدنی ۲ کیوان کریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)
۴ ۹۷۲ ۱۰۰۰۴ تربیت بدنی ۲ شوکت پنجه یانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)
۵ ۹۷۲ ۱۰۰۸۶ تربیت بدنی ۱ هادی گورکی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
و باغی-تکنولوژی تولیدات
زراعی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۰۸۷ تربیت بدنی ۱ کیوان کریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
و باغی-تکنولوژی تولیدات
زراعی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۰۸۸ تربیت بدنی ۱ شوکت پنجه یانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۰۸:۰۰ الی ۱۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
و باغی-تکنولوژی تولیدات
زراعی)

زمانبندی امتحانات روز پنجشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹

زمانبندی امتحانات روز پنجشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۲۸ دوومیدانی ۳ منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۲۹ دوومیدانی ۳ سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۳ ۹۷۲ ۱۰۱۳۳ بسکتبال ۲ سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۴ ۹۷۲ ۱۱۴۳۰ رشته ورزشی تخصصی
(انفرادی-اجتماعی)
سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۵ ۹۷۲ ۱۱۴۳۱ بدمینتون ۱ پسران و ۳
دختران
سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی-تربیت بدنی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۱۰۱ هندبال منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۱۰۲ هندبال سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۱۲۳ والیبال سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم ورزشی)

زمانبندی امتحانات روز چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸

زمانبندی امتحانات روز چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۲۱۱ کارگاه سیستم عامل ۲ دیاکو گشتاسبی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار
کامپیوتر)
۲ ۹۷۲ ۱۰۲۱۵ آزمایشگاه پایگاه داده ها یونس رحمانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار
کامپیوتر)
۳ ۹۷۲ ۱۰۳۴۰ آزمایشگاه فیزیک مکانیک عباس پورمحمد اقدم ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۴ ۹۷۲ ۱۰۳۴۲ آزمایشگاه فیزیک حرارات مژگان قزلی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۵ ۹۷۲ ۱۰۳۵۱ کارگاه اسکلت فلزی و
جوشکاری
سیامند محمدکریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۶ ۹۷۲ ۱۰۲۰۲ آزمایشگاه معماری کامپیوتر یونس رحمانی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نرم
افزار کامپیوتر
۷ ۹۷۲ ۱۰۳۲۰ آزمایشهای مخرب و
غیرمخرب
سیامند محمدکریمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۸ ۹۷۲ ۱۰۰۴۹ کارگاه سیم پیچی ۱ محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۵۸ آزمایشگاه ماشین های
الکتریکی ۲
سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۰۶۰ کارگاه سیم پیچی ۲ محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۵۳۶ کارگاه سیستم های هدایت و
کنترل خودرو
محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (مکانیک
خودرو – مکانیک خودرو)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۰۱۸ آزمایشگاه عایقها و فشار قوی سینا امیری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۰۲۰ کارگاه تخصصی تابلو سینا امیری ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)

 

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۳۴۳ آزمایشگاه بتون و سایر
مصالح
فایق مصطفی نژاد ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۲ ۹۷۲ ۱۰۳۴۴ آزمایشگاه مکانیک خاک فایق مصطفی نژاد ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۲۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۳ ۹۷۲ ۱۰۰۴۷ آزمایشگاه ماشین های
الکتریکی ۱
سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۰۵۰ کارگاه مدار فرمان سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۰۵۴ آزمایشگاه کنترل صنعتی خدیجه حسن پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۰۵۵ آزمایشگاه الکترونیک صنعتی خدیجه حسن پور ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۱۰۸ سوارکاری منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۱۰۹ سوارکاری نگین رحیمی ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علوم
ورزشی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۱۶ آزمایشگاه ماشینهای
الکتریکی (۱)
سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۰۲۵ کارگاه تخصصی
ترانسفورماتور
سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)

زمابندی امتحانات روز شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴

زمابندی امتحانات روز شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان
رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۲۱۲ کارگاه مبانی الکترونیک دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار
کامپیوتر)
۲ ۹۷۲ ۱۰۳۴۵ کارگاه تاسیات برقی دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۳ ۹۷۲ ۱۰۰۵۶ آزمایشگاه الکترونیک عمومی دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۰۵۷ آزمایشگاه دیجیتال دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۰۱۲ آزمایشگاه مدارهای جریان
متناوب
دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق _
شبکه های انتقال و توزیع)

زمانبندی امتحانات موسسه آموزش عالی میعاد

زمانبندی امتحانات موسسه آموزش عالی میعاد

نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

ردیف روز تاریخ ترم دریافت فایل pdf
۱ شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۴ ۹۷۲ دانلود
۲ سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۷ ۹۷۲ دانلود
۳ چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۸ ۹۷۲ دانلود
۴ پنجشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۰۹ ۹۷۲ دانلود
۵ جمعه ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۰ ۹۷۲ دانلود
۶ دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ۹۷۲ دانلود
۷ سه‌شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۱ ۹۷۲ دانلود
۸ شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۵ ۹۷۲ دانلود
۹ یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ ۹۷۲ دانلود
۱۰ دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۷ ۹۷۲ دانلود
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۸ ۹۷۲ دانلود
۱۲ چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ ۹۷۲ دانلود
۱۳ شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۹۷۲ دانلود
۱۴ یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۹۷۲ دانلود
۱۵ دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۹۷۲ دانلود
۱۶ سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۹۷۲ دانلود
۱۷ چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۵ ۹۷۲ دانلود
۱۹ یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۹ ۹۷۲ دانلود
۲۰ دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۹۷۲ دانلود
۲۱ سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۹۷۲ دانلود
۲۲ چهارشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۲ ۹۷۲ دانلود
۲۳ شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۳ ۹۷۲ دانلود
۲۴ یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۶ ۹۷۲ دانلود

 

تماس با ما

آذربایجان غربی : 3116

سایر اسـتان ها : 3116 –044

کد پستی : 59141673635

مهاباد | خیابان محمد قاضی | خیابان مردوخ | ساختمان میعاد

تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group