دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۰۰
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

فصل نهم

ماده ۶۳
معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها با دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است.
۱- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
۲- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
۳- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.
۴- محتوای آموزشی دروس گذرانده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از ۱۷ کمتر نباشد.

تبصره ۱: معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود. برای هر واحد درسی معادل سازی شده پنج درصد شهریه ثابت آن نیمسال تحصیلی دریافت می شود.

تبصره ۲: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره ۳: به ازای هر ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیل از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.تذکر: واحدهای درسی گذرانده شده در مقطع پایین تر قابل معادلسازی در مقطع بالاتر نمی باشد.

 

فراغت از تحصیل:
ماده ۶۴
دانشجویی که کلیه واحد های درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

تبصره: تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

 

مدارک مورد نیاز برای فراغت از تحصیل:
دانشجوی گرامی:

به منظور تسریع در صدور گواهی فراغت از تحصیل، خواهشمند است نسبت به انجام موارد ۱ و۲(بلافاصله بعد از شروع تحصیل) و موارد ۳ الی ۶ (به محض اتمام واحدهای درسی دوره) اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم توجه و پیگیری و یا نقص مدارک ذیل، مسئولیت پیامدهای ناشی از تاخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل به عهده دانشجو می باشد.

۱) درخواست تاییدیه دیپلم متوسطه نظام قدیم یا دوره پیش دانشگاهی از اداره کل آموزش و پرورش محل اخذ مدارک فوق به نشانی دقیق پستی موسسه و ارائه رسید آن به اداره خدمات آموزشی موسسه جهت درج در پرونده تحصیلی. ضمناً پیگیری وصول تاییدیه دیپلم به عهده دانشجو است.

۲) پیگیری وصول مدارک تحصیلی و ریز نمرات تایید شده

۳) درخواست کارنامه کلی تحصیلی از آموزش دانشکده مربوط.

۴) دریافت فرمهای تطبیق واحد از آموزش دانشکده مربوط.

۵) بررسی کارنامه تحصیلی و تکمیل فرم تطبیق واحد توسط دانشجو و سپس تایید فرم تطبیق واحد و کارنامه تحصیلی توسط مدیر محترم گروه آزمایشی.

۶) ارائه مدارک ذیل به اداره دانش آموختگان:

الف) اصل مدارک دوره پیش دانشگاهی و دیپلم سه ساله نظام جدید، یا اصل مدرک دیپلم نظام قدیم.

ب) شش قطعه عکس جدید در ابعاد ۴*۳ تمام رخ و پشت نویسی شده (فقط نام ونام خانوادگی، عنوان رشته و شماره دانشجویی نوشته شود).

ج) اصل برگ تسویه حساب با قسمتهای مختلف موسسه.

د) اصل برگ تسویه حساب با کتابخانه ها و سازمانهای خارج از موسسه (در صورت دریافت معرفی نامه)

ه) اصل کارت دانشجویی.

 

تذکرات مهم:

· نظر به اینکه دانش آموختگان ذکوری که در مدت تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند، جهت معرفی به حوزه نظام وظیفه از تاریخ فارغ التحصیلی تا حداکثر ۶ ماه فرصت دارند، لذا این دانشجویان موظفند بلافاصله پس از اتمام واحدهای مصوب نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند، در غیر اینصورت با غیبت در خدمت نظام وظیفه مواجه خواهند شد.

· سوابق تحصیلی دانش آموختگان پس از دریافت اصل گواهی موقت پایان تحصیل پس از یک ماه به اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و قبل از آن هیچگونه مدرک و یا ریز نمراتی توسط وزارت مذکور قابل تایید نخواهد بود.

· دانش آموختگان مشمول پس از اتمام خدمت می توانند با ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا گواهی اتمام خدمت، اصل و تصویر مدرک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی و شش قطعه عکس جدید، جهت صدور اصل گواهی موقت پایان تحصیلی اقدام نمایند.

 

Template Design:Dima Group