شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۲۰:۵۱
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

فصل ششم

معیارهای ارزیابی
ماده ۲۰
ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کلاس درسی وانجام تکالیف درسی ونتایج امتحانات بین نیمسال وپایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

 

ماده ۲۲
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی یا مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد در صورت تمایل می تواند به جای آن درس از جدول درس انتخابی در برنامه مصوب درس دیگری را انتخاب کند.

 

درس ناتمام:
ماده ۲۳
در موارد استثنایی نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی کار در عرصه و دروسی که در برنامه های آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه می شود. در صورتی که به تشخیص استاد وتأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد. در غیر این صورت برای دانشجو در آن درس نمره صفر منظور خواهد شد.

 

اعلام نمرات:
ماده ۲۴
استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

تبصره: نمره پس از اعلام به اداره کل آموزش غیر قابل تغییر است.

 

میانگین نمرات:
ماده ۲۶
در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال ومیانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره ۱: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحد های هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها، در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته ا ست(اعم از ردی یا قبولی)،بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.
تبصره۲: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی حساب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

 

نام نویسی مشروط:
ماده ۲۷
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد.

تبصره: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به صورت کتبی به وی اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

 

ماده ۲۸
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند به جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

 

اخراج دانشجوی مشروط:
ماده ۲۹
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی وکارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

 

ماده ۳۰
دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود در صورتی که واحد های مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحد ها کمتر از ۱۰ نباشد می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

 

ماده ۳۱
دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می تواند برای ادامه تحصیل مجدد در آزمون سراسری شرکت کند ودر صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند واحد هایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است با برنامه جدید تطبیق داده وطبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

Template Design:Dima Group